{W każdej Parafii Proboszcz powołuje do pomocy w administrowaniu majątkiem kościelnym Parafialną Radę Gospodarczą.

Członków Rady dobiera sobie sam Proboszcz. Czyni to według własnego rozeznania i rozsądnej konsultacji społecznej w ten sposób, aby skład Rady stanowili parafianie:
 

a) najbardziej godni i cieszący się powszechnym zaufaniem;
b) głęboko religijni, szczerze oddani Kościołowi i chcący lojalnie współpracować z proboszczem;
c) aktywni, a przy tym znający się na sprawach, które trzeba będzie załatwiać;
d) dysponujący na tyle wolnym czasem, ażeby mogli wziąć na siebie określone zadania.

 

Rada powinna liczyć 3 członków.

Kadencja Rady trwa 3 lata i może być przedłużona na następne 3 lata.

Członkostwo w radzie jest funkcją honorową i bezpłatną.

Do zakresu działania Rady należą wyłącznie sprawy ekonomiczne dotyczące spraw majątkowych i finansowych parafii.

Rada Gospodarcza czuwa nad całością inwentarza kościelnego, zwłaszcza przy zmianie na stanowisku Proboszcza; w tym wypadku dwóch członków Rady bierze udział w przekazywaniu majątku parafii i podpisuje protokół zdawczo– odbiorczy. Rada świadczy Proboszczowi pomoc w sprawach gospodarczych i finansowych.

Przewodniczącym Rady jest Proboszcz. On też zwołuje posiedzenia Rady, ustala porządek obrad, przewodniczy obradom i wykonuje podjęte postanowienia.

Rada jest organem tylko doradczym i wspomagającym Proboszcza. Podjęte przez nią ustalenia nie mają mocy wiążącej dla Proboszcza. Stanowią wskazania, z których Proboszcz powinien we właściwy sposób korzystać}

 

 

 

† Wiktor Skworc - BISKUP TARNOWSKI
Ks. dr Zbigniew Dusza – KANCLERZ

 

Tarnów, 12.02.2002
 

 

Rada Gospodarcza

PARAFIA OŁPINY

 

  1. Ks. Jerzy Janeczek – Proboszcz – Przewodniczący
  2. Kluz Stanisław – zastępca
  3. Janik Jan
  4. Orlof Kazimierz
  5. Rutkowski Kazimierz
  6. Augustyn Roman
  7. Zbylut Andrzej
  8. Ryba Zbigniew
  9. Gabryel Roman
  10. Mikrut Józef