Rada Duszpasterska stanowi, zgodnie z kan. 536 KPK, ciało doradcze, które pod kierownictwem Proboszcza Parafii lub Rektora kościoła – w ramach            ustawodawstwa diecezjalnego – czuwa nad organizacją życia duszpasterskiego w danej wspólnocie wiernych.

W realizacji swoich zadań Rada Duszpasterska kieruje się celami określonymi przez kan. 1254 §2 KPK uwzględniając specyfikę duszpasterską danego ośrodka.

Za swój podstawowy cel Rada Duszpasterska ma współodpowiedzialne wspieranie kapłanów w organizacji życia duszpasterskiego danej wspólnoty.

Realizując ten cel opracowuje ona roczne plany duszpasterskie, animuje działalność grup duszpasterstwa specjalistycznego, koordynuje prowadzone formy duszpasterstwa, inspiruje działalność charytatywną, troszczy się o podejmowanie inicjatyw duszpasterskich uwzględniających zachodzące przemiany społeczno-kulturowe.

W skład Rady Duszpasterskiej wchodzą trzy grupy członków: wybrani, urzędowi oraz mianowani przez Księdza Proboszcza lub Rektora kościoła. Liczba członków Rady pochodzących z wyboru dokonanego przez wspólnotę wiernych nie może być mniejsza od liczby członków mianowanych przez duszpasterza.

Zależnie od wielkości ośrodka i stopnia zaangażowania wiernych, liczba wybieranych członków Rady wynosi 6-10. Jej dokładną wielkość określa Proboszcz lub Rektor, uwzględniając potrzeby duszpasterskie ośrodka.

Posiedzenia Rady nie mają z reguły charakteru publicznego. Mimo to można na nie zapraszać ekspertów i konsultantów, którym nie przysługuje jednak prawo głosu.

Członkami Rady mogą być jedynie praktykujący katolicy, którzy przyjęli sakrament bierzmowania i są znani z nienagannych zasad moralnych. Zasady ich wyboru określa osobny regulamin.

Maksymalna długość uczestnictwa w Radzie Duszpasterskiej wynosi trzy kadencje, tzn. 15 lat.

 

     

 

     + Józef Życiński

BISKUP TARNOWSKI 

Tarnów, 15.09.1992 r.

 

 

 

Rada Duszpasterska

PARAFIA OŁPINY

 

Z wyboru:

Gąsiorowska Elwira

Stankowski Edward

Rutkowski Adam

Pikusa Kamila

 

Z urzędu:

Gogola Barbara –  przedstawiciel osób świeckich zatrudnionych w pracy duszpasterskiej/Organista/

Jarek Maria – przedstawiciel wspólnot apostolskich /Caritas/ 

Niziołek Piotr – przedstawiciel szafarzy Komunii Świętej

Grażyna Kołek – przedstawiciel róż różańcowych /Róża bł. Felińskiego/   

 

Z nominacji:

Duda Wioleta

Polak Janina

Niziołek Stanisława